大悲咒原文网

楞严经(卷一)注音

rú shì wǒ wén。yī shí。fó zài shì luó fá chénɡ。qí huán jīnɡ shè。如是我闻。一时佛在室罗筏城。祇桓精舍。yǔ dà bǐ qiū zhònɡ。qiān èr bǎi wǔ shí rén jù。jiē shì wú lòu。dà ā luó hàn。与...
楞严经(卷一)注音

楞严经(卷二)注音

ěr shí ā nán。jí zhū dà zhòng。wén fó shì huì。shēn xīn tài rán。尔时阿难。及诸大衆。闻佛示诲。身心泰然。niàn wú shǐ lái。shī què běn xīn。wàng rèn yuán chén。fēn bié yǐng shì。念无始来。...
楞严经(卷二)注音

楞严经(卷三)注音

fù cì ā nán。yún hé liù rù。běn rú lái zàng miào zhēn rú xìng。ā nán。复次阿难。云何六入。本如来藏妙真如性。阿难。jí bǐ mù jīng dèng fā láo zhě。jiān mù yǔ láo。tóng shì pú tí dèng fā lá...
楞严经(卷三)注音

楞严经(卷四)注音

ěr shí fù lóu nà mí duō luó ní zǐ。zài dà zhòng zhōng。jí cóng zuò qǐ。尔时富楼那弥多罗尼子。在大衆中。即从座起。piān tǎn yòu jiān。yòu xī zhuó dì。hé zhǎng gōng jìng ér bái fó yán。偏袒右...
楞严经(卷四)注音

楞严经(卷五)注音

ā nán bái fó yán。shì zūn。rú lái suī shuō dì èr yì mén。阿难白佛言。世尊。如来虽说第二义门。jīn guān shì jiān jiě jié zhī rén。ruò bù zhī qí suǒ jié zhī yuán。今观世间解结之人。若不知...
楞严经(卷五)注音

楞严经(卷六)注音

ěr shí guān shì yīn pú sà。jí cóng zuò qǐ。dǐng lǐ fó zú。ér bái fó yán。尔时观世音菩萨。即从座起。顶礼佛足。而白佛言。shì zūn。yì niàn wǒ xī。wú shù héng hé shā jié。yú shí yǒu fó。世...
楞严经(卷六)注音

楞严经(卷七)注音

ā nán。rǔ wèn shè xīn。wǒ jīn xiān shuō。rù sān mó dì。xiū xué miào mén。阿难。汝问摄心。我今先说。入三摩地。修学妙门。qiú pú sà dào。yào xiān chí cǐ sì zhǒng lǜ yí。jiǎo rú bīng shuāng。...
楞严经(卷七)注音

楞严经(卷八)注音

ā nán。rú shì zhòng shēng。yī yī lèi zhōng。yì gè gè jù shí èr diān dǎo。阿难。如是衆生。一一类中。亦各各具十二颠倒。yóu rú niē mù。luàn huá fā shēng。diān dǎo miào yuán。zhēn jìng míng xī...
楞严经(卷八)注音

楞严经(卷九)注音

ā nán。shì jiān yí qiè。suǒ xiū xīn rén。bù jiǎ chán nà。wú yǒu zhì huì。阿难。世间一切。所修心人。不假禅那。无有智慧。dàn néng zhí shēn。bù xíng yín yù。ruò xíng ruò zuò。xiǎng niàn jù ...
楞严经(卷九)注音

楞严经(卷十)注音

ā nán。bǐ shàn nán zǐ。xiū sān mó tí。xiǎng yīn jìn zhě 。shì rén píng cháng。阿难。彼善男子。修三摩提。想阴尽者。是人平常。mèng xiǎng xiāo miè。wù mèi héng yī。jué míng xū jìng。yóu rú q...
楞严经(卷十)注音
  • 1
  • 共 1 页
  • 版权所有:大悲咒原文网